'Tomoyoshi UENO' related info

'Tomoyoshi UENO' related website

'Tomoyoshi UENO' related info

Sun, 11 Oct 2015  The 4th Osaka Noh

Sun, 21 Dec 2014  Uenoshosokai Teiki Noh-gakkai

Tue, 23 Sep 2014  Osaka Castle Honmaru Takigi-Noh

Sat, 30 Aug 2014  Uenoshosokai Teiki Noh-gakkai

Tue, 12 Aug 2014  The 58th Osaka Takigi Noh 2nd Day

Sun, 08 Jun 2014  The 41st Rannokai

Back to Top

Copyright© 2012 Nohgaku Promotion Association All Rights Reserved.