'Yusuke UENO' related info

Sun, 21 Dec 2014  Uenoshosokai Teiki Noh-gakkai

Sat, 30 Aug 2014  Uenoshosokai Teiki Noh-gakkai

Sun, 08 Jun 2014  The 41st Rannokai

Sun, 30 Mar 2014  Uenoshosokai Teiki Noh-gakkai

Sun, 16 Mar 2014  The 5th Kachinokai Noh Play Ataka

Mon, 04 Nov 2013  The 19th Ueno Utai Shimai-kai

Sat, 19 Oct 2013  17th Takasago Kangetsu Noh

Sun, 13 Oct 2013  28th Shoyokai

Sun, 08 Sep 2013  Uenoshosokai Teiki Noh-gakkai

Sun, 25 Aug 2013  The 20th Caspa-Noh

Sun, 21 Jul 2013  The 18th Ueno Utai Shimai-kai

Sun, 19 May 2013  The 17th Ueno Utai Shimai-kai

Sun, 21 Apr 2013  Uenoshosokai Teiki Noh-gakkai

Sun, 10 Feb 2013  Ueno Shosatsukai Teikinohgakkai

Back to Top

Copyright© 2012 Nohgaku Promotion Association All Rights Reserved.