'Shizuka MIKATA' related info

'Shizuka MIKATA' related website

'Shizuka MIKATA' related info

Sat, 27 Jul 2013  The 23rd Kyoto Wakate-Noh

Fri, 17 May 2013  Super Noh “Zeami”

Sun, 31 Mar 2013  Nihon Nohgakkai Kyoto Koen

Mon, 22 Oct 2012  Theatre Noh 15th Tomonaga

Sun, 23 Sep 2012  Kyoto Kanze-kai Kugaku Reikai

Back to Top

Copyright© 2012 Nohgaku Promotion Association All Rights Reserved.