'Genjiro Ohkura' related info

'Genjiro Ohkura' related website

'Genjiro Ohkura' related info

Tue, 23 Sep 2014  Osaka Castle Honmaru Takigi-Noh

Mon, 19 May 2014  The 3rd Nohgaku Festival

Sun, 23 Mar 2014  Hosho-Kai Haru no Bekkai Noh

Sun, 02 Mar 2014  The 95th Awaya Noh no kai

Sun, 12 Jan 2014  Hoshokai Tsukinamikai in January

Tue, 05 Nov 2013  Shiko no Hana

Fri, 27 Sep 2013  The 2nd Nohgaku Festival

Sun, 28 Jul 2013  Osaka Inoue Domon Teikinoh

Fri, 12 Jul 2013  Tozai Kyogen Hanano Kyoen

Back to Top

Copyright© 2012 Nohgaku Promotion Association All Rights Reserved.