'Tsutomu KOBAYASHI' related info

Sun, 31 Aug 2014  The 7th Kongoh Teiki Noh

Sat, 28 Jun 2014  The 24th Kyoto Wakate-Noh

Sat, 12 Apr 2014  Kyoto Haruno Umewaka-noh

Sat, 27 Jul 2013  The 23rd Kyoto Wakate-Noh

Sat, 08 Jun 2013  Sugiura Teiki Noh

Sun, 26 May 2013  Kyoto Kanze-kai Gogatsu Reikai

Sun, 28 Apr 2013  Kyoto Kanzekai Shigatsu Reikai

Sun, 31 Mar 2013  Nihon Nohgakkai Kyoto Koen

Sun, 24 Mar 2013  Kyoto Kanze-kai Sangatsu Reikai

Sun, 17 Feb 2013  The 53rd Shikinoh Part 2

Sun, 13 Jan 2013  Kyoto Kanze-kai Ichigatsu Reikai

Sun, 25 Nov 2012  Kyoto Kanze-kai Juichigaku Reikai

Sat, 17 Nov 2012  Shikisai-Noh 2012 Yamato no Noh

Sun, 28 Oct 2012  Kongo Teiki Noh

Sat, 13 Oct 2012  46th Hikone Castle Noh

Sun, 07 Oct 2012  Hirota-Kansyokai Noh

Back to Top

Copyright© 2012 Nohgaku Promotion Association All Rights Reserved.