'Naoyasu SOWA' related info

'Naoyasu SOWA' related website

'Naoyasu SOWA' related info

Sun, 28 Sep 2014  Kyoto Kanze-kai Kugatsu Reikai

Sun, 31 Aug 2014  The 4th Hayashi Teiki Noh in 2014

Sat, 28 Jun 2014  The 24th Kyoto Wakate-Noh

Sun, 29 Sep 2013  47th Hikone Castle Noh

Sat, 08 Jun 2013  Sugiura Teiki Noh

Sun, 26 May 2013  Kyoto Kanze-kai Gogatsu Reikai

Sun, 28 Apr 2013  Kyoto Kanzekai Shigatsu Reikai

Sun, 24 Feb 2013  Kyoto Kanze-kai Nigatsu Reikai

Sun, 17 Feb 2013  The 53rd Shikinoh Part 2

Sun, 13 Jan 2013  Kyoto Kanze-kai Ichigatsu Reikai

Thu, 03 Jan 2013  Kongoryu Utaizomeshiki

Sun, 25 Nov 2012  Kyoto Kanze-kai Juichigaku Reikai

Sat, 10 Nov 2012  The 62th Kitaryu Yousen Noh

Sun, 28 Oct 2012  Kongo Teiki Noh

Sun, 28 Oct 2012  The 54th Kyoto Kanze Noh

Back to Top

Copyright© 2012 Nohgaku Promotion Association All Rights Reserved.