'Kunihisa UMEDA' related info

Sun, 24 Feb 2013  Kyoto Kanze-kai Nigatsu Reikai

Sun, 13 Jan 2013  Kyoto Kanze-kai Ichigatsu Reikai

Sun, 09 Dec 2012  The 5th Sho no Kai

Sun, 28 Oct 2012  The 54th Kyoto Kanze Noh

Sun, 23 Sep 2012  Kyoto Kanze-kai Kugaku Reikai

Back to Top

Copyright© 2012 Nohgaku Promotion Association All Rights Reserved.