'Hiroshi TAKEDA' related info

Sun, 22 Sep 2013  Nijojo de Tanoshimu Koten Geinoh

Sat, 27 Jul 2013  The 23rd Kyoto Wakate-Noh

Sat, 15 Jun 2013  Ajisai Noh

Sun, 09 Dec 2012  The 5th Sho no Kai

Mon, 22 Oct 2012  Theatre Noh 15th Tomonaga

Sun, 23 Sep 2012  Kyoto Kanze-kai Kugaku Reikai

Back to Top

Copyright© 2012 Nohgaku Promotion Association All Rights Reserved.