'Kuroemon KATAYAMA' related info

Fri, 21 Nov 2014  An Evening of Noh and Kyogen

Sun, 22 Sep 2013  Nijojo de Tanoshimu Koten Geinoh

Tue, 02 Jul 2013  Negoroji Noh

Mon, 20 May 2013  Tan Zan Noh

Fri, 17 May 2013  Super Noh “Zeami”

Sun, 31 Mar 2013  Nihon Nohgakkai Kyoto Koen

Sun, 13 Jan 2013  Kyoto Kanze-kai Ichigatsu Reikai

Sun, 09 Dec 2012  The 5th Sho no Kai

Sun, 28 Oct 2012  The 54th Kyoto Kanze Noh

Mon, 22 Oct 2012  Theatre Noh 15th Tomonaga

Sun, 23 Sep 2012  Kyoto Kanze-kai Kugaku Reikai

Back to Top

Copyright© 2012 Nohgaku Promotion Association All Rights Reserved.