'Yoshinobu SHIGEYAMA' related info

Sat, 24 Jun 2017  Noh Play and Waka

Sat, 30 Aug 2014  Uenoshosokai Teiki Noh-gakkai

Sun, 25 Aug 2013  Kyoto Kanze-kai Hachigatsu Reikai

Sat, 27 Jul 2013  The 23rd Kyoto Wakate-Noh

Sun, 21 Jul 2013  Kanzekai Teishikinoh

Fri, 14 Jun 2013  The 230th Shimin Kyogen-kai

Sun, 28 Apr 2013  Kyoto Kanzekai Shigatsu Reikai

Sat, 23 Mar 2013  The 2nd Hayashi Teiki Noh

Sat, 16 Mar 2013  Ohtsuki Domonkai-noh

Sun, 27 Jan 2013  The 1st Kongoh Teikinoh

Sun, 13 Jan 2013  Kyoto Kanze-kai Ichigatsu Reikai

Sun, 25 Nov 2012  The 9th Kongo Teiki Noh

Sun, 25 Nov 2012  Kyoto Kanze-kai Juichigaku Reikai

Wed, 21 Nov 2012  Kyogen no Kai

Sat, 17 Nov 2012  Shikisai-Noh 2012 Yamato no Noh

Back to Top

Copyright© 2012 Nohgaku Promotion Association All Rights Reserved.